NADZÓR BUDOWLANY / INWESTORSKI

Kompleksowy zakres kontroli i weryfikacji takich robót jak :

  • Roboty budowlane
  • Roboty sanitarne
  • Roboty elektryczne

Nasze usługi w zakresie nadzoru budowlanego obejmują:

Profesjonalny nadzór inwestorski robót budowlanych. Nasz zespół posiada wszystkie potrzebne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie w zakresie wykonawstwa i nadzoru robót oraz kosztorysowania robót budowlanych.

Posiadamy niezbędną wiedzę z zakresu prawa budowlanego.

– uczestnictwo w odbiorach częściowych, w szczególności robót ulegających zakryciu a także w odbiorze końcowym budynku.

– kontrola zgodności wpisów do dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym.

– kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

– kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.

– zapewniamy wsparcie w ocenie wykonalności przedsięwzięcia

– monitorowanie postępu robót, aktualizację harmonogramu oraz sposobu realizacji zadań

– uzgodnienie zmian z wykonawcą inwestycji

– przewidywanie potencjalnych ryzyk

– prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów

Od momentu przejęcia obowiązków nadzoru budowlanego reprezentujemy interes inwestora na budowie w jego imieniu.